ConstruEdo[ SVR ]   [ Stålbyggnadsinstitutet ]   [ SBUF ]   [ Byggherreforum ]


Construedo har i uppdrag att producera och ta fram SVR:s publikationer. Construedo ansvarar för hela produktionskedjan från planering av innehåll till färdig tryckt produkt levererad till posten. www.svr.se

Vbyggaren är den kvalificerade tekniska tidskriften för hela bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Vbyggaren täcker in de arbetsfält där civilingenjörer V och S huvudsakligen verkar. Vbyggaren innehåller en blandning av kvalificerade tekniska artiklar och artiklar som behandlar aktuella branschutvecklingsfrågor. Vbyggaren kommer ut med 6 nummer per år och har en upplaga på 4000 exemplar per nummer och har en genomsnittlig omfattning på 64 sidor.

Lars Hamrebjörk är chefredaktör för tidningen och svarar för att ta fram och redigera innehållet i tidningen. För annonsförsäljning, layout och tryck anlitas pålitliga samarbetspartners. www.vbyggaren.se

SVR:s Medlemsblad ”Lillbladet” ges ut med 18 nummer per år i A5-format. Upplagan är 4000 exemplar per nummer och distribueras till SVR:s medlemmar.

Lars Hamrebjörk är chefredaktör för tidningen och svarar för att i samarbete med SVR:s kansli ta fram och redigera innehållet i tidningen. För layout och tryck anlitas pålitliga samarbetspartners. www.svr.se/varatidningar/

SVR:s Matrikel. SVR ger årligen ut en medlemsmatrikel som även omfattar övriga utexaminerade civilingenjörer V och S. Construedo ansvarar för att i samarbete med SVR:s kansli ta fram innehåll och ta fram färdig tryckt matrikel. www.svr.se/varatidningar/


Construedo har i uppdrag att ta fram Stålbyggnadsinstitutets publikationer. Construedo ansvarar för hela produktionskedjan från planering av innehåll till färdig tryckt produkt levererad till posten. Construedo är även projektledare för SBI:s uppskattade branschdag – Stålbyggnadsdagen. Construedo är vidare engagerad som informationskonsult för att samordna SBI:s informationsverksamhet. www.sbi.se

Stålbyggnad är ett Magasin som fokuserar på stålets användning i byggandet. Stålbyggnad innehåller såväl inspiration som nyttig kunskap för arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och andra som är verksamma inom stålbyggandet på ett eller annat sätt. Stålbyggnad kommer ut med två nummer per år i en upplaga på 6000 exemplar per nummer och ges ut både i Sverige och i Norge. Stålbyggnad kommer även ut i en enklare utformning med två nummer per år.

Lars Hamrebjörk är chefredaktör för tidningen och svarar för att ta fram och redigera innehållet i tidningen. För annonsförsäljning, layout och tryck anlitas pålitliga samarbetspartners.


  Stålbyggnadsdagen är SBI:s årliga (sedan 1968) branschdag med ca 250 deltagare och en rad utställande företag. Stålbyggnadsdagen fokuserar på aktuella frågor och ämnen inom stålbyggnads-
området.

Lars Hamrebjörk har varit projektledare för Stålbyggnadsdagen sedan mitten av 1990-talet och ser varje år tillsammans med Stålbyggnadsinstitutets personal till att det återigen hälls en fullmatad och välorganiserad Stålbyggnadsdag.


Construedo har i uppdrag att ta fram SBUF Informerar som är informationsblad om slutförda FoU-projekt med finansiering från SBUF. www.sbuf.se


SBUF Informerar. SBUF finansierar årligen ett 100-tal FoU-projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Resultatet av et urval av de slutförda projekten får extra spridning genom att det tas fram ett tvåsidigt informationsblad där projektresultatet presenteras.

Construedo är anlitad som redaktör för dessa informationsblad och tar i samarbete med de olika projektledarna fram och redigerar ett underlag till informationsbladen. För layout och tryck anlitas pålitliga samarbetspartners.

Övrigt. Construedo bistår även SBUF i andra informationsprojekt på konsultbasis, bl a SBUF:s Årsskrift.


Construedo är öppna för att åta sig uppdrag åt andra företag och organisationer inom Samhällsbyggnadssektorn.

Byggherreforum. Bland annat så har Construedo åt Byggherreforum tagit fram underlag och innehåll till en informationsbroschyr om pågående FoU-projekt inom byggherresektorn. www.byggherre.se